Tiếng hàn sơ cấp Eki – Giải bài tập 9

Tiếng Hàn sơ cấp Eki- Giải bài tập số 9: Tôi là Eki.Tôi là học sinh