Tiếng hàn sơ cấp Eki – Giải bài tập 7. và 7.2

Tiếng Hàn sơ cấp Eki: Giải bài tập bài số 7.1 & 7.2: Các câu chào cơ bản trong công ty Hàn Quốc