Tiếng Hàn sơ cấp Eki Bài 33

TIẾNG HÀN SƠ CẤP EKI-BÀI 33: V(으)세요. KÍNH NGỮ HIỆN TẠI THỂ THÂN THIẾT