Tiếng Hàn Sơ cấp Eki: Bài 25 – Cấu trúc chỉ vị trí người,đồ vật

Tiếng Hàn Sơ cấp Eki: Bài 25 – Cấu trúc chỉ vị trí người,đồ vật