Học tiếng Hàn với Eki
Giáo trình tiếng Hàn sơ cấp 1

Phụ trách biên phiên dịch ở bộ phận Sản xuất, An toàn Môi Trường , bộ phận IT ,Phụ trách mua hàng thiết bị và hàng tiêu hao, kiêm thư ký hành chính cho Giám đốc bộ phận

Phụ trách mảng biên phiên dịch cho bộ phận QC – Quản lý chất lượng
Phụ trách tuyển sinh Sinh viên, xây dựng và quản lý dự án phát triển các ứng dụng trên điện thoại
Phụ trách quản lý mảng Văn phòng, trợ lý Tổng Giám đốc, Biên – phiên dịch tất cả các cuộc họp của toàn bộ bộ phận trên văn phòng trong công ty. Phụ trách đối ngoại, quản lý hồ sơ, làm việc với các ban lãnh đạo khu công nghiệp và cơ quan nhà nước