Bài 1: Tiệm bông – chợ Dongdeamun – gia đình tôi


Đoạn 1: 꽃집

저는 오후에 꽃을 사러  꽃집에 갔습니다.  꽃집에는여러가지 예쁜  꽃이있었습니다. 빨간색 카네이션  꽃이많았습니다. 사람들은 빨간색 카네이션 꽃을 많이 샀습니다. 저도 빨간색 카네이션  꽃을 두  다발 샀습니다. 꽃값이 조금 비쌌습니다. 주인 아주머니는 1,000원을 깎아  주셨습니다. 기분이  좋았습니다. 내일은 부모님께  이 꽃을  드리겠습니다.

Trích 연세 한국어 읽기 1

– Dịch : Theo phong cách của Eki –

꽃집

Tiệm bông

저는 오후에 꽃을 사러  꽃집에 갔습니다.

Tôi vào buổi chiều đã đi đến tiệm bông để mua bông

꽃집에는여러가지 예쁜  꽃이있었습니다.

Ở tiệm bông có rất nhiều loại bông đẹp

빨간색 카네이션  꽃이 많았습니다

Có nhiều bông cẩm chướng màu đỏ đẹp

사람들은 빨간색 카네이션 꽃을 많이 샀습니다.

Mọi người đã mua nhiều bông cẩm chướng màu đỏ

저도 빨간색 카네이션  꽃을 두  다발 샀습니다.

Tôi cũng đã mua 2 bó bông cẩm chướng màu đỏ

꽃값이 조금 비쌌습니다.

Giá bông hơi đắt

주인 아주머니는 1,000원을 깎아  주셨습니다

Bà chủ tiệm bông đã giảm cho tôi 1 ngàn won

기분이  좋았습니다.

Tâm trạng tôi rất vui

내일은 부모님께  이 꽃을  드리겠습니다.

Ngày mai tôi sẽ tặng bông này cho bố mẹ

——————————————————-

Đoạn 2: 동대문시장

저는 주말에 옷을 사러 동대문시장에  갔습니다. 동대문시장에는 옷가게가  많았습니다.

먼저 까만색 코트를 하나 샀습니다. 코트는 8만 5천원이었습니다. 조금 비쌌습니다.

그리고 모자를 파는 가게에도 갔습니다. 따뜻한 털모자와 장갑을 샀습니다. 모자는 5천원이고, 장갑은 8천원이었습니다. 값이 비싸지 않았습니다. 날씨가 좀 추웠지만 기분은 좋았습니다.

Trích 연세 한국어 읽기 1

– Dịch : Theo phong cách của Eki –

동대문시장

Chợ Dongdaemun

저는 주말에 옷을 사러 동대문시장에  갔습니다.

Tôi vào cuối tuần đã đi đến chợ Dongdaemun để mua quần áo

동대문시장에는 옷가게가  많았습니다.

Ở chợ Dongdaemun có nhiều cửa hàng quần áo

먼저 까만색 코트를 하나 샀습니다.

Trước tiên tôi đã mua 1 áo khoác màu đen

코트는 8만 5천원이었습니다.

Cái áo khoác có giá là 8 vạn 5 ngàn won (85000 won)

조금 비쌌습니다.

Hơi đắt

그리고 모자를 파는 가게에도 갔습니다.

Và tôi đã đi đến cửa hàng bán mũ

따뜻한 털모자와 장갑을 샀습니다.

Tôi đã mua đôi găng tay và một chiếc mũ lông ấm

모자는 5천원이고, 장갑은 8천원이었습니다.

Chiếc mũ có giá là 5 ngàn won, găng tay thì 8 ngàn won

값이 비싸지 않았습니다.

Giá không có đắt

날씨가 좀 추웠지만 기분은 좋았습니다.

Thời tiết hơi lạnh nhưng tôi rất vui

——————————————————

Đoạn 3: 우리 가족

우리 가족은 모두 여섯 명이에요. 남편과 저, 아들이 한 명, 딸이 한 명 있어요. 그리고 시어머님과 시아버님이 계세요. 남편은 서른일곱 살이에요. 회사에 다녀요. 아들은 일곱 살이에요. 초등학생이에요.
딸은 다섯 살이에요. 유치원생이에요.

Trích 여성결혼이민자와  함께하는 한국어 1

– Dịch : Eki

우리 가족

Gia đình tôi

우리 가족은 모두 여섯 명이에요.

Nhà tôi có tất cả 6 người

남편과 저, 아들이 한 명, 딸이 한 명 있어요.

Có chồng, tôi, 1 con trai, 1 con gái

그리고 시어머님과 시아버님이 계세요.

Và có cả bố chồng và mẹ chồng

남편은 서른일곱 살이에요.

Chồng tôi 37 tuổi

회사에 다녀요.

Anh ấy đi làm ở công ty

아들은 일곱 살이에요.

Con trai tôi 7 tuổi

초등학생이에요.

Nó là học sinh cấp 1
딸은 다섯 살이에요.

Con gái tôi 5 tuổi

유치원생이에요.

Nó là học sinh mẫu giáo